Reklamační řád

Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti Kabayan Store s.r.o.

 

Tento dokument stanovuje pravidla týkající se reklamací v souvislosti s nákupem zboží nebo využíváním služeb dostupných na e-shopu www.kabayanstore.cz.

 

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré zákazníky společnosti Kabayan Store s.r.o., IČ: 19103255, se sídlem Hálkova 592/57, Brno 614 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C133039, kteří nakupují na e-shopu naší společnosti,

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti od 3. 6. 2023.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 

1.Nároky z vadného plnění

Zákazník má právo uplatnit reklamaci u zboží, pokud se vada projeví do 24 měsíců od jeho převzetí, pokud v tomto Reklamačním řádu není stanoveno jinak. Existují však situace, kdy tato možnost neplatí, a to:

 

 • Čerstvé suroviny určené ke spotřebě do 24 hodin musí být reklamovány do 24 hodin od převzetí.

 • Zboží, které má stanovenou dobu použitelnosti nebo minimální trvanlivost podle právních předpisů (typicky uvedenou na obalu, v návodu nebo v reklamě), není možné reklamovat.

 • Pokud jsme zboží zlevnili kvůli stejné vadě, není možné reklamovat v souvislosti s touto vadou.

 • Vadu zboží způsobenou nadměrným zatížením nebo použitím v nevhodných podmínkách nelze reklamovat.

 • Vadu zboží, která vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání, vnějšího zásahu, skladování nebo nevhodné údržby v rozporu s našimi nebo výrobcovými pokyny (návodem k použití), nelze reklamovat.

 • Vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo naši kontrolu, nelze reklamovat.

 

Pokud vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť neupozorníme na odlišnost některých vlastností zboží a vy s tím nedáte výslovný souhlas, odpovídáme za to, že kromě dohodnutých vlastností zboží:

 

 • je vhodné k účelu, pro který je zboží obvykle používáno, a zohledňuje práva třetích stran, platné právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování příslušného odvětví, pokud takové normy existují;

 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, montážního návodu a jiných pokynů k použití, které je možné rozumně očekávat;

 • odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy."

 

Pokud se vada zboží projeví do jednoho roku od jeho převzetí, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při převzetí, s výjimkou případů, kdy povaha zboží vylučuje tuto možnost. Tato lhůta se nepočítá v době, kdy nemůžete zboží používat, pokud jste oprávněně reklamovali vadu.

 

 • Nemáte právo uplatňovat reklamaci z vadného plnění, pokud jste vadu způsobili sami.

 • Opotřebení zboží způsobené jeho normálním užíváním není považováno za vadu zboží.

 • Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

V souladu s § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vám náleží právo na náhradu nákladů, které jste účelně vynaložili při uplatňování tohoto práva. Avšak pokud neuplatníte právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit vadu, soud nepřizná právo na náhradu a namítne, že jste nárok na náhradu neuplatnili včas

 

2.Způsob reklamace

Zboží můžete reklamovat těmito způsoby:

 • telefonicky na čísle + 420 773 150 037

 • na elektronické adrese obchod@kabayanstore.cz

 • osobně na naší provozovně Slepá 551/33, Brno 613 00

 • písemné doporučeným dopisem na adresu sídla Hálkova 592/57, Brno 614 00

 

Pro reklamaci použijte náš reklamační formulář umístěný na našem webovém portále.

 

Reklamace

 

Při reklamaci máte právo požadovat odstranění vady zboží. Alternativně můžete také požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. Výběr způsobu odstranění vady závisí na možnostech a nákladech, které jsou s tím spojené. Pokud je odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, rozhodneme se s ohledem na důležitost vady, hodnotu zboží bez vady a obtíže pro zákazníka. Po vytknutí vady se naše společnost zavazuje odstranit vadu v přiměřeném časovém rámci, který vám nepřinese výrazné obtíže, a to s ohledem na povahu zboží a účel jeho nákupu.

 

V případě, že nepřevezmete zboží v přiměřené době poté, co vás informujeme o možnosti převzetí zboží po opravě, máme právo na úhradu za uskladnění podle běžných tržních podmínek.

 

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • provozovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními;

 • se vada projeví opakovaně;

 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy;

 

Přiměřená sleva představuje rozdíl mezi hodnotou vadného zboží, které jste obdrželi, a hodnotou zboží bez vady. V případě nevýznamné vady zboží nemáte právo odstoupit od kupní smlouvy, přičemž vada se považuje za nevýznamnou. V případě, že se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení zboží nebo po prokázání odeslání zboží.

 

3.Průběh reklamace

 

Po převzetí objednaného zboží vám doporučujeme, abyste ho neprodleně zkontrolovali a přesvědčili se o jeho vlastnostech a množství. Jste povinni nám oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste měli možnost zboží prohlédnout a měli jste dostatečný péči k zjištění vady, buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

Po uplatnění reklamace nám prosím předejte vadné zboží nebo postupujte podle našich pokynů ohledně jeho uskladnění nebo vhodného zacházení, abychom mohli vadu prověřit.

 

Naší povinností je vystavit vám písemné potvrzení, které obsahuje datum podání reklamace, její obsah, požadovaný způsob vyřešení reklamace a vaše kontaktní údaje pro účely sdělení informací o vyřízení reklamace.

 

Reklamace, musíme vyřídit a o jejím výsledku vám musíme informovat nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě. Pokud ve stanoveném termínu reklamace nevyřídíme a neinformujeme vás o způsobu jejího vyřízení, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Naší povinností je vystavit vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

4.Změna Reklamačního řádu

Tento Reklamační řád může Kabayanstore.cz jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly z kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního Řádu.

 

5.Závěrečná ustanovení

Pokud na našem e-shopu kabayanstore.cz provedete jakoukoliv objednávku zboží, máme za to, že jste se řádně seznámili s tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží na našem e-shopu.